logo

Segedinski put 89

24415 Bački Vinogradi, Srbija

Pon-Pet 7.00 - 15.00

E-mail: office@energomont.rs

Merenja - Ispitivanja

Energomont katalog

Katalog transformatora

 

 

SPECIJALNA MERENJA

Uređaj za testiranje releja SVERKER 780

Sverker 780 primarno se koristi za testiranje relejne zaštitne opreme, ali se takođe može koristiti za različite vrste ispitivanja i umeravanja. Sverkerom može biti testirana sva jednofazna relejna oprema kod koje se ne zahteva promena frekvencije.
Sverkerom 780 se takođe mogu ispitivati i trofazni relejni zaštitni uređaji, ispitivanjem svake faze posebno. Osim toga mnogi zaštitni relejni sistemi koji zahtevaju pomeranje faze mogu biti testirani ovim uređajem.

Specijalna merenja

Tip releja:

 • Prekostrujni releji
 • Prekostrujni releji sa inverznom vremenskom karakteristikom
 • Podnaponski releji
 • Zemljospojni releji
 • Usmereni prekostrujni releji
 • Usmereni zemljospojni releji
 • Prenaponski releji
 • Usmereni naponski releji
 • Usmereni releji snage
 • Releji faktora snage
 • Diferencijalna zaštita (Diferencijalna kola)
 • Distantni zaštitni uređaji (Faza po faza)
 • Prekostrujni releji sa negativnom sekvencom
 • Zaštita preopterećenja motora
 • Uređaji za automatsko uključenje
 • Okidni releji
 • Naponom regulisani releji
 • Podimpedansni releji (Z manje od...)
 • Termički releji
 • Releji sa vremenskim kašnjenjem

Specijalna merenja

Druge primene:

 • Snimanje krive pobude
 • Testovi odnosa transformacije napona i struje
 • Merenje opterećenja relejnih zaštitnih uređaja
 • Merenje impedanse
 • Testovi efikasnosti
 • Test polariteta (Smera)

Specijalna merenja

ODEN AT/3X

Oden je namenjen za upotrebu u visokonaponskim stanicama i industrijskim postrojenjima kao i za laboratorijska ispitivanja.
ODEN se prvenstveno namenjen za:

 • Testiranje relejne opreme (Primarna ispitivanja)
 • Testiranje prekidača sa prekostrujnim okidačem
 • Testiranje prenosnog odnosa strujnih transformatora
 • Testiranje prenosnog polariteta strujnih transformatora

Specijalna merenja

ODEN AT/3X može na svom izlazu da generiše velike struje i to kontunialnu struju do 4000A i struju od 8000A u trajanju od 3 sekunde.

ODEN AT/3X se sastoji od kontrolne jedinice opremljene sa kontrolnim panelom i može se priključiti na jednu, dve ili tri strujne jedinice montirane na uređaju. Sve jedinice su prenosne i lako se mogu montirari i priključiti.

Kontrolna jedinica kontroliše strujni izlaz pomoću strujne jedinice opremljene sofisticiranom mernom opremom.

Kada se struja generiše prvi put, kontrolna jedinica može detektovati fazni ugao i prilagoditi kasnije generisanje struje tako da struja prolazi kroz nulu čime je obezbeđeno minimalno podešavanje uključenja kod startovanja merenja.

Specijalna merenja


Generisanje struje:

Struja može biti generisana na više načina, u zavisnosti od potreba i vrste merenja:

 • Neprekidno
 • U toku maksimalno podešenog vremena
 • Dotle dok je od strane rukovaoca aktiviran taster
 • Sve do aktiviranja ulaznog stop signala
 • Na podešenim nižim vrednostima struja (I/30) da se izbegne nepotrebno zagrevanje opreme koja se testira
 • U impulsima (Trajanje impulsa i pauze između impulsa određuje korisnik)

Merna jedinica sadrži / obezbeđuje:

 • Vremenski brojač (Tajmer)
 • Digitalni ampermetar (True RMS)
 • Dodatni kanal za merenje napona ili sekundarne struje
 • Direktan prikaz odnosa sa strujnog transformatora
 • Odredbe za meranje faznog ugla Z, P, R, X, S, Q i faktora snage (cosᵩ)
 • Izražavanje struje i napona (Ako se to želi) kao procenat nominalnih vrednosti

Pored gore navedenih postoji niz funkcija koje obezbeđuju komforno očitavanje, upotrebu dobijenih vrednosti, arhiviranje istih u cilju formiranja izveštaja merenja i arhiviranja podataka.


Ostala polja primene su:

 • Testiranje kada je potrebna visoka struja
 • Merenje otpora prekidača sa normalnom radnom strujom
 • Testiranje direktnog delovanja automatskog rastavljača snage
 • Testiranje VN glave
 • Testiranje mreže uzemljenja

Specijalna merenja

Podaci dobijeni prilikom merenja mogu se preneti na računar gde se mogu arhivirati i štampati.

Mrežni analizator CIRKUTOR ARL-5

Prisustvo velikog broja nelinearnih potrošača u distributivnim mrežama dovodi do niza negativnih efekata koji se odražavaju kako na samu mrežu tako i na ostale priključene potrošače. Zajednički interes potrošača i proizvođača električne energije je poslednjih godina doveo u žižu interesovanja probleme vezane za kvalitet električne energije, odnosno sadržaj harmonika u distributivnoj mreži i druge aspekte kvaliteta električne energije (Neprekidnost napajanja, prisustvo kratkotrajnih fluktuacija i distorzija,...).
Narušavanje kvaliteta električne energije podrazumeva narušavanje osnovnih parametara napona u ustaljenim ili prelaznim režimima i deformaciju talasnih oblika. Osnovni parametri napona su njegova efektivna vrednost, frekvencija i simetrija faznih naopna.
Pojam "mrežni analizator" se odnosi na specijalne merne instrumente koji su predviđeni za merenje različitih parametara električnih mreža. Generalno su to digitalni mikroprocesorski instrumenti, koji od odbiraka napona i struja izračunavaju efektivne vrednosti napona i struja, aktivnu i reaktivnu snagu, kao i višeharmonične komponente ovih veličina. Ovde se radi o mrežnom analizatoru prenosnog tipa, koji ima sopstvenu memoriju i dozvoljava da se serijskom vezom podaci prenesu u personalni računar na dalju analizu.
Sa obzirom da se u savremenim industrijskim postrojenjima aktivna i reaktivna snaga menjaju u zavisnosti od tehnologije primenjene u procesu proizvodnje, neophodno je merenjem utvrditi stvarne promene aktivne i reaktivne snage i eventualno prisustvo viših harmonika napona i struje. Merenje treba da obuhvati sve karakteristične radne cikluse postrojenja, što znači da je neophodno da merni instrument ima mogućnost memorisanja merenih podataka u periodu od više dana ili nedelja. Instrument je prenosnog tipa i meri, prikazuje i memoriše glavne parametre jednofazne ili trofazne električne mreže. Pri tome, u trofaznom slučaju, mreža ne mora biti uravnotežena jer uređaj poseduje tri potpuno odvojena merna sistema. On vrši merenje i memorisanje svih relevantnih parametara mreže.

Specijalna merenja

To su:

 • Sva tri fazna napona
 • Sve tri fazne struje
 • Aktivna snaga i energija (Fazno i trofazno)
 • Reaktivna snaga i energija (Fazno i trofazno)
 • Prividna snaga
 • Frekvencija
 • THD faktori struja i napona
 • Harmonijski sadržaj struja i napona (Do 50. harmonika)
 • Talasni oblici napona i struja
 • Kratkotrajni skokovi i propadanja napona
 • Flikeri

Na raspolaganju su sledeći programi:

Program 1: Analizator mreže
Ovaj program služi za merenje, prikazivanje i memorisanje osnovnih parametara električne mreže (Napona, struja, aktivne i reaktivne snage, energije i frekvencije; njihovih maksimalnih i minimalnih jednosekundnih vrednosti, kao i srednjih vrednosti za programirani period merenja).

Program 2: Aanalizator harmonika
Ovim programom su obuhvaćena merenja svih osnovnih parametara, kao i kod prethodnog programa, a dodato je merenje kvaliteta električne energije (THD faktor, viši harmonici i talasni oblici napona i struja).

Program 3: Analizator poremećaja
Ovim programom se memorišu poremećaji u naponu, kao što su: propadanja, skokovi, pikovi, šumovi i distorzije talasnog oblika. Primenjeni metod monitoringa zasniva se na analizi talasnog oblika napona u sve tri faze. Bilo kakvo odstupanje od zadate tolerancije trigeruje sistem za memorisanje talasnih oblika napona tokom poremećaja. Snimljeni podaci se mogu prebaciti u PC računar radi dalje analize.

Program 4: Analizator flikera (Treperenja)
Ovaj program analizira sva tri fazna napona istovremeno, u potrazi za sporim fluktuacijama napona. Analiza se radi prema IEC 868 standardu, koji je relevantan za ovu oblast.

Specijalna merenjaSpecijalna merenjaSpecijalna merenja

Svrha merenja kvaliteta električne energije je u tome da se odredi koji od parametara premašuje dopuštene vrednosti.
Postupak merenja i praćenja kvaliteta električne energije je vremenski dug proces, od nekoliko dana (Najčešće jedna sedmica) pa i do jednog meseca, iz razloga što trenutna merenja i trenutno očitane vrednosti nisu pouzdan pokazatelj koji je od parametara premašio dopuštene vrednosti. Razlog zašto su merenja vremenski duga treba tražiti u tome što poremećaji u mreži imaju osobinu ponavljanja.

Osmokanalni precizni analizator snage LMG 500

Naponi i struje mogu se meriti u širokom dinamičkom opsegu što ga čini pogodnim za sva profesionalna merenja. Instrument ima karakteristiku, da pomoću dobro odabranog filtera, suzbija harmonike visokih vrednosti pa na ovaj način pri merenju u obzir uzima samo osnovne harmonike iz mreže čime je obezbeđena njegova tačnost i pouzdanost merenja.

Specijalna merenjaSpecijalna merenja

Ovaj uređaj je jedan od najbitnijih mernih elemenata u ispitnoj stanici jer poseduje veliku tačnost merenih veličina pri malom faktoru snage (Nižem od 0.1).

 • Tačnost: 0.03%
 • Napon: 3V - 1000V
 • Struja: 20mA - 32A
 • Frekvencija: DC - 10MHz
 • Meri, napon, struju, struju zaleta, snagu, faktor snage, energiju, ...
 • 1 do 8 izolovanih mernih ulaza sa jako malim kapacitetom u odnosu na zemlju
 • 3M uzoraka/s za merenje bez prekida
 • Merenje harmonika po EN 61000-3-2 standardu
 • Harmonici i interharmonici do 99
 • Analogni i digitalni ulazi i izlazi
 • Čuvanje podataka na USB memoriji i PC računaru
 • Grafički prikaz talasnih oblika
 • Konfiguracije za merenje na transformatorima i motorima
 • Autoskalirajući strujni senzori kompenzirani u fazi i amplitudi

Svrha merenja kvaliteta električne energije je u tome da se odredi koji od parametara premašuje dopuštene vrednosti.

Postupak merenja i praćenja kvaliteta električne energije je vremenski dug proces, od nekoliko dana (Najčešće jedna sedmica) pa i do jednog meseca, iz razloga što trenutna merenja i trenutno očitane vrednosti nisu pouzdan pokazatelj koji je od parametara premašio dopuštene vrednosti. Razlog zašto su merenja vremenski duga treba tražiti u tome što poremećaji u mreži imaju osobinu ponavljanja.

Specijalna merenjaSpecijalna merenja

Pošto je za merenja i nadzor kvaliteta električne energije potrebno dosta vremena moramo imati instrument takvih karakteristika da može skladištiti veliki broj podataka.

Analizator namotaja TETTEX 2293

Analizator namotaja Tettex 2293 pri ispitivanju energetskih transformatora služi za:

 • Merenje omskih otpornosti namotaja
 • Merenje prenosnog odnosa
 • Detekcija sprege
 • Demagnetizacija jezgra
 • Ogled zagrevanja transformatora

Specijalna merenjaSpecijalna merenja

Tettex 2293 može da vrši merenje otpornosti na svim tipovima objekata, ali je specijalno dizajnirana za merenje otpornosti na visoko induktivnim objektima (Namotaji transformatora, namotaji generatora...)
Tehničke karakteristike instrumenta pri ovom merenju:

 • Maksimalna merna struja DC: 67A
 • Maksimalni napon punjenja DC: 100V
 • Opseg: 0.1μΩ - 320kΩ
 • Tačnost:
 • 0.1μΩ - 320μΩ: 0.1% ± 0.5μΩ
 • 320μΩ - 32kΩ: 0.1%

Tettex 2293 pri merenju odnosa transformacije, vrši merenje odnosa namotaja i naponskog odnosa. Odnos namotaja TR je odnos namotaja na VN strani / odnos namotaja na NN strani. Naponski odnos VR je međufazni napon na VN strani / međufazni napon na NN strani.
Tehničke karakteristike instrumenta pri ovom merenju:

 • Maximalna struja napajanja AC: 1Apeak = 700mArms
 • Maximalni merni napon AC: 95Vpeak = 67Vrms
 • Opseg 1.0 … 10000

Odnos Tačnost pri najvišem mernom naponu

 • 1.0… 100: 0.05%
 • 100 … 2000: 0.1%
 • 2000 … 20000: 1%
 • 20000 … 100000: 5%

Faza (AC merenje) Tipična tačnost pri najvišem mernom naponu

 • 1.0… 500: ± 0.10°
 • 500 … 10000: ± 1.00°

Faza (Satni broj) Tačnost pri najvišem mernom naponu

 • 1.0 … 500 ± 0.05°

Pored navedenih merenja, ovaj instrument ima funkciju za ogled zagrevanja što spada u tipska ispitivanja novih energetskih transformatora. Svrha ovog testa je uspostavljanje ravnoteže gornjeg porasta temperature ulja sa ukupnim gubitcima i uspostavljanje srednjeg porasta temperature namotaja pri nazivnoj struji i porastom gornje temperature ulja kao što je ranije specificirano.
Cilj se postiže u dva glavna koraka: prvo gornja temperatura ulja i prosečni porast temperature ulja su dostignuti kada je transformator predmet takvog ispitnog napona da je merena aktivna snaga jednaka ukupnim gubitcima transformatora. Snimaju se temperatura ulja i rashladnog medija, i test se nastavlja dok se ne dostigne stabilna temperatura ulja. Kada je dostignuta gornja temperatura ulja, test treba odmah nastaviti sa redukovanom ispitnom strujom na nominalnu struju za priključeni namotaj. Ovi uslovi se održavaju određeno vreme (Normalno 1h).
Sledeći prvi deo procedure (Zagrevanje), treba izvršiti merenje otpornosti posle brzog razdvajanja napajanja. Vrednosti srednje temperature dva namotaja se određuju iz promene otpornosti tokom vremena, poznato kao kriva hlađenja.

Pri ogledu zagrevanja Tettex 2293 ima sledeće karakteristike:

 • Ugrađeni analiza merenje temperature: 6
 • Senzor sonde: PT100 Class A (4 sonde sa magnetnim naleganjem i dve sonde za merenje temperature ulja)
 • Tačnost merenja temperature: -20°C … +150°C: ± (0.41°C + 0.2% TMeas)

Cilj našeg rada je da zadovoljimo sve potrebe i zahteve naših kupaca, vodeći računa o bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine

Iza nas stoje naši pouzdani partneri, kako naši klijenti tako i isporučioci i podugovarači. Naše ime je simbol za kvalitet. Mi nudimo našim klijentima partnerski odnos, u kome se mogu potpuno osloniti na nas.

Vaš pouzdani partner! Kontaktirajte nas!